Over de commissie

Oprichting

De Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989 voorziet dat de deelstaatoverheden een eigen regelgeving kunnen opstellen inzake boekhouding, mits nalevering van de wettelijke algemene bepalingen. Voor de Vlaamse ministeries, de DAB’s en de Vlaamse rechtspersonen voorziet de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) dat een bedrijfseconomische en analytische boekhouding moet worden gevoerd. Uit die bedrijfseconomische en analytische boekhouding kunnen dan de begrotingsopvolging en -rapportering van de prestatiebegrotingvolgen.

VCO staat voor Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. Het gaat in eerste instantie om een codificatie van de betrokken decreten van de Vlaamse Regering. Meer bepaald wordt in de VCO volgende regelgeving opgenomen in één enkele tekst:

  • Het Rekendecreet (het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
  • Het kas-, schuld-, en waarborgdecreet (het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld-, en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest);
  • Het decreet van 18 mei 2018 betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten;
  • De artikelen 24 t.e.m. 26 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 jul 2003.

De uitvoeringsbesluiten m.b.t. de boekhoudregels werden gebundeld in een nieuw uitvoeringsbesluit BVCO:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten.

 

Een boekhoudplan en aanrekeningsregels mogen echter niet worden gezien als statische gegevens. Daarnaast kan de regelgeving ook niet alle toepassingsvraagstukken oplossen, maar streeft wel naar een uniforme toepassing. Een handleiding over de boekhoudregels en een adviescommissie die de regelgeving kan interpreteren dragen bij tot de verdere ontwikkeling van een eenvormige interpretatie van de boekhoudregels.

De oprichting van de VABN werd geformaliseerd in het Rekendecreet. In het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 werd de samenstelling en de werking verder uitgewerkt. De bepalingen m.b.t. de VABN in het Rekendecreet worden in de VCO volledig hernomen (m.u.v. oprichtingsbepaling) en de samenstelling werd uitgebreid met een vertegenwoordiger op voordracht van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultenten (IAB). De wet van 17 maart 2019 (BS 27 maart 2019) fuseert het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) tot het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA).

De VABN kwam de eerste keer samen op 14 januari 2016.

 

Taken

1) Het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering teneinde de boekhoud- en rapporteringsregels aan te passen en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren. Dit met het oog op zijn eenvormig en regelmatig gebruik en met het oog op zijn overeenstemming met de Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn.

De VABN kan die adviezen zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen verstrekken.

2) Het verlenen van advies aan de Vlaamse regering bij het wijzigen van regelgeving die een impact heeft op de te voeren boekhouding en financiële rapportering.

De Vlaamse Regering is verplicht advies in te winnen bij de VABN indien zij overgaat tot een wijziging van de regelgeving betreffende de boekhouding van de Vlaamse instanties.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de adviezen van de VABN strekken zich uit tot de Vlaamse ministeries, de diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën vallen.

Rechtskracht

De adviezen van de VABN zijn niet juridisch bindend. Toch hebben de adviezen geen volledig vrijblijvend karakter. Een afwijking van een aanbeveling of advies door een bepaalde instantie dient ter dege gemotiveerd te worden in de toelichting bij de jaarrekening.